Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΕΣΣΕΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΣΕ 2017

1.        ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ /ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια όλων των ειδικοτήτων- μισθολογικών κατηγοριών διαμορφώνονται ως εξής:

Από την 01.01.2017 οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια όλων των εργαζόμενων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2009 {δυνάμει της από 6/7/2009 κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας [(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 50/7.9.2009) Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 486/75/12.1.2010 (ΦΕΚ Β 55/25.1.2010) Υποχρεωτική από: 7.9.2009]} αυξάνονται κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του πληθωρισμού για το έτος 2017 και θα αποτυπωθούν σε πίνακα αμοιβών ως Παράρτημα, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΣΣΕ 2017.

ΘΕΣΜΙΚΑ 

1.       Η γονική άδεια ανατροφής μπορεί να είναι επιπλέον για άλλους έξι (6) μήνες.
2.       Για τα άτομα με περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση όπως αναφέρεται στη σύμβαση στο άρθρο 4 παράγραφος ΙΒ να μην απολύονται από την εργασία τους λόγω προβλημάτων υγείας.
3.      Άδεια για θάνατο συγγενούς Β’ βαθμού 2 ημέρες και για Γ’ βαθμού 1 ημέρα.
4.      Στους εργαζόμενους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης δίνεται επιπλέον εφάπαξ 1500,00 ευρώ πέραν της νόμιμης αποζημίωσης που δικαιούνται, ανεξάρτητα αν αποχωρούν έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις προς λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης.
5.      Οι αμειβόμενες συνδικαλιστικές άδειες που ορίζει ο νόμος 2224/94 είναι σαφές ότι δεν μπορούν να καλύψουν βασικές λειτουργικές ανάγκες της ομοσπονδίας. Σαν ένα ελάχιστο μέτρο σ’ αυτή την κατεύθυνση να συμφωνήσουμε:

Ø  Για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής μέχρι πέντε (5) ημέρες το μήνα.
Ø  Για τα μέλη της Διοίκησης μέχρι τρείς (3) ημέρες το μήνα.
Ø  Για τους προέδρους των σωματείων μέχρι μία (1) ημέρα το μήνα.
6.      Να αναγνωριστούν ως επίσημες αργίες του κλάδου η εορτή του Αγίου Πνεύματος, η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, η Μεγάλη Παρασκευή, όπως ισχύει στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες.
7.      Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ή δίκυκλο για την εργασία τους ασφαλίζονται με ομαδική ασφάλιση μέχρι του ποσού των 80.000,00 ευρώ για θάνατο εξ ατυχήματος ή μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα.
8.      Οι εργαζόμενοι που δίνουν αίμα ή παράγωγα αίματος δικαιούνται μία ημέρα άδεια με αποδοχές, κάθε φορά που δίνουν αίμα ή παράγωγα αίματος.
9.      Να χορηγηθεί επίδομα αυξημένης φροντίδας ύψους 700,00 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί έως έξι (6) ετών.
10.   Επίδομα 15% σε όσους εργάζονται μπροστά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το επίδομα αυτό δικαιούνται και όσοι εργαζόμενοι εργάζονται με κάθε είδους φορητούς υπολογιστές, όπως π.χ. είναι οι εργαζόμενοι στις φαρμακαποθήκες που εργάζονται με φορητό υπολογιστή στο χέρι, (ARF), οι ιατρικοί επισκέπτες, πωλητές με i-pad κ.ο.κ.
11.    Να χορηγηθεί στους εργαζόμενους εφάπαξ ποσό 1.000 ευρώ καθαρά ως επίδομα για πετρέλαιο θέρμανσης.
12.    Απαγορεύεται η απόλυση εργαζόμενων γυναικών για δύο χρόνια μετά τον τοκετό.
13.   Η εβδομαδιαία εργασία για τους εργαζόμενους της παρούσας ορίζεται σε 35 ώρες, από  7 ώρες την ημέρα και από Δευτέρα έως Παρασκευή, χωρίς μείωση αποδοχών. Στο  παραπάνω ωράριο της εβδομαδιαίας εργασίας συμπεριλαμβάνεται και η κάθε είδους συμπληρωματική ή βοηθητική εργασία που ανατίθεται στον εργαζόμενο εκτός σταθερού χώρου ή πεδίου εργασίας (π.χ. συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, αναφορές μέσω υπολογιστή κ.τ.λ.). 
14.   Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες των εργαζόμενων του κλάδου, μεταξύ αυτών, ιατρικούς επισκέπτες, οδηγούς, λογιστές.  
15.   Η παρούσα σύμβαση καλύπτει, και στους μισθολογικούς και στους θεσμικούς όρους, το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο όποιος και αν είναι ο τύπος της εργασιακής τους σχέσης και όπως και αν αυτή χαρακτηρίζεται από την εργοδοτική πλευρά (ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα: εργαζόμενοι με παροχή υπηρεσιών, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, προγράμματα μαθητείας, επιδοτούμενα κ.ο.κ.)
16.   Κάθε εργασία, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών προς τους εργοδότες, πρέπει να εκτελείται αυστηρά εντός του οκταώρου παροχής εργασίας. 
17.   Οι εργοδότες υποχρεώνονται να καλύπτουν οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση των εργαζόμενων που προκύπτει από τη χρήση εργαλείων ή μέσων εργασίας παρεχόμενων από τους εργοδότες προς αυτούς (τους εργαζόμενους) όπως π.χ. αυτοκίνητα κλ.π.
18.   Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν ένα λίτρο γάλα ημερησίως σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στην παραγωγή.
 
Κατά τα λοιπά και εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα, ισχύουν αναλλοίωτοι οι όροι των προηγούμενων ΣΣΕ και πρακτικών συμφωνίας και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που θα προκύψουν με την εφαρμογή της παρούσας ΣΣΕ δε συμψηφίζονται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.01.2017