Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΕΟΠΠΕΠ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις «Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2017» θα υποβληθούν από 10 Αυγούστου 2017 έως και 5 Σεπτεμβρίου 2017.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Περιφέρεια.
Οι ερωτήσεις των εξετάσεων για τις ειδικότητες νέου τύπου Ι.Ε.Κ. (N. 4186/2013) βλέπε εδώθα αναρτώνται σταδιακά τις επόμενες ημέρες στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/trapeza_thematwn, με την ένδειξη ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Οι ερωτήσεις των εξετάσεων για τις ειδικότητες παλαιού τύπου Ι.Ε.Κ. (ν. 2009/1992) βρίσκονται ήδη αναρτημένες  στον ανωτέρω σύνδεσμο. 
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., οι οποίοι διαθέτουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Συγκεκριμένα:
Α. Απόφοιτοι παλαιού τύπου Ι.Ε.Κ. του Ν. 2009/1992 όλων των ειδικοτήτων,
Β. Απόφοιτοι νέου τύπου Ι.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013, βλέπε κατάλογο ειδικοτήτων εδώ.
Γ. Απόφοιτοι των τμημάτων «Στελεχών τουριστικών γραφείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγωγίας», διετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί βάσει του Β.Δ. 151/1971. 
Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών:
Από την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 έως και την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, όλοι οι παραπάνω απόφοιτοι Δημοσίων Ι.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής (θα είναι διαθέσιμη μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης της από 10/8/2017) και στη συνέχεια να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την εκτυπωμένη αίτησή τους με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
Ειδικά οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει ακόμη θεωρηθεί αρμοδίως από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, αποστέλλουν ταχυδρομικά:
 • Φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους,  και
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: «αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να παραλάβω την ως άνω Βεβαίωση Πιστοποίησης και τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».
ii. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους σε ισχύ, ή φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας.
iii. Απόδειξη καταβολής των εξέταστρων που κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94, ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 0000 1255 4004 494.
Τα εξέταστρα/παράβολα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι τα ακόλουθα:
α) για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων: πενήντα ευρώ (50,00 )
β) για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων: πενήντα ευρώ (50,00 )
Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής του στο ένα (1) μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο (2).
Αναλυτικές οδηγίες για τα βήματα συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης και της αποστολής των δικαιολογητικών θα ανακοινωθούν στις 9/8/2017.
Από αύριο 8/8/2017 θα δίνονται πληροφορίες σε υποψήφιους στα τηλέφωνα 210-2709033, 210-2709092, 210-2709102 και 210-2709117 από τις 9:00 έως τις 17:00 καθώς και στο email: iekexams@eoppep.gr, για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. &  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.  
Δρ. ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνει τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης  της Α’ περιόδου του 2017, για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ..
Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2017 και θα αφορούν τόσο τους παλαιότερους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. όσο και τους αποφοίτους των νέων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., που προβλέπονται από τον ν.4186/13.
Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων των υποψηφίων καθώς και των εξετάσεων.


Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΕΣΣΕΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΣΕ 2017

1.        ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ /ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια όλων των ειδικοτήτων- μισθολογικών κατηγοριών διαμορφώνονται ως εξής:

Από την 01.01.2017 οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια όλων των εργαζόμενων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2009 {δυνάμει της από 6/7/2009 κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας [(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 50/7.9.2009) Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 486/75/12.1.2010 (ΦΕΚ Β 55/25.1.2010) Υποχρεωτική από: 7.9.2009]} αυξάνονται κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του πληθωρισμού για το έτος 2017 και θα αποτυπωθούν σε πίνακα αμοιβών ως Παράρτημα, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΣΣΕ 2017.

ΘΕΣΜΙΚΑ 

1.       Η γονική άδεια ανατροφής μπορεί να είναι επιπλέον για άλλους έξι (6) μήνες.
2.       Για τα άτομα με περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση όπως αναφέρεται στη σύμβαση στο άρθρο 4 παράγραφος ΙΒ να μην απολύονται από την εργασία τους λόγω προβλημάτων υγείας.
3.      Άδεια για θάνατο συγγενούς Β’ βαθμού 2 ημέρες και για Γ’ βαθμού 1 ημέρα.
4.      Στους εργαζόμενους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης δίνεται επιπλέον εφάπαξ 1500,00 ευρώ πέραν της νόμιμης αποζημίωσης που δικαιούνται, ανεξάρτητα αν αποχωρούν έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις προς λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης.
5.      Οι αμειβόμενες συνδικαλιστικές άδειες που ορίζει ο νόμος 2224/94 είναι σαφές ότι δεν μπορούν να καλύψουν βασικές λειτουργικές ανάγκες της ομοσπονδίας. Σαν ένα ελάχιστο μέτρο σ’ αυτή την κατεύθυνση να συμφωνήσουμε:

Ø  Για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής μέχρι πέντε (5) ημέρες το μήνα.
Ø  Για τα μέλη της Διοίκησης μέχρι τρείς (3) ημέρες το μήνα.
Ø  Για τους προέδρους των σωματείων μέχρι μία (1) ημέρα το μήνα.
6.      Να αναγνωριστούν ως επίσημες αργίες του κλάδου η εορτή του Αγίου Πνεύματος, η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, η Μεγάλη Παρασκευή, όπως ισχύει στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες.
7.      Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ή δίκυκλο για την εργασία τους ασφαλίζονται με ομαδική ασφάλιση μέχρι του ποσού των 80.000,00 ευρώ για θάνατο εξ ατυχήματος ή μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα.
8.      Οι εργαζόμενοι που δίνουν αίμα ή παράγωγα αίματος δικαιούνται μία ημέρα άδεια με αποδοχές, κάθε φορά που δίνουν αίμα ή παράγωγα αίματος.
9.      Να χορηγηθεί επίδομα αυξημένης φροντίδας ύψους 700,00 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί έως έξι (6) ετών.
10.   Επίδομα 15% σε όσους εργάζονται μπροστά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το επίδομα αυτό δικαιούνται και όσοι εργαζόμενοι εργάζονται με κάθε είδους φορητούς υπολογιστές, όπως π.χ. είναι οι εργαζόμενοι στις φαρμακαποθήκες που εργάζονται με φορητό υπολογιστή στο χέρι, (ARF), οι ιατρικοί επισκέπτες, πωλητές με i-pad κ.ο.κ.
11.    Να χορηγηθεί στους εργαζόμενους εφάπαξ ποσό 1.000 ευρώ καθαρά ως επίδομα για πετρέλαιο θέρμανσης.
12.    Απαγορεύεται η απόλυση εργαζόμενων γυναικών για δύο χρόνια μετά τον τοκετό.
13.   Η εβδομαδιαία εργασία για τους εργαζόμενους της παρούσας ορίζεται σε 35 ώρες, από  7 ώρες την ημέρα και από Δευτέρα έως Παρασκευή, χωρίς μείωση αποδοχών. Στο  παραπάνω ωράριο της εβδομαδιαίας εργασίας συμπεριλαμβάνεται και η κάθε είδους συμπληρωματική ή βοηθητική εργασία που ανατίθεται στον εργαζόμενο εκτός σταθερού χώρου ή πεδίου εργασίας (π.χ. συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, αναφορές μέσω υπολογιστή κ.τ.λ.). 
14.   Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες των εργαζόμενων του κλάδου, μεταξύ αυτών, ιατρικούς επισκέπτες, οδηγούς, λογιστές.  
15.   Η παρούσα σύμβαση καλύπτει, και στους μισθολογικούς και στους θεσμικούς όρους, το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο όποιος και αν είναι ο τύπος της εργασιακής τους σχέσης και όπως και αν αυτή χαρακτηρίζεται από την εργοδοτική πλευρά (ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα: εργαζόμενοι με παροχή υπηρεσιών, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, προγράμματα μαθητείας, επιδοτούμενα κ.ο.κ.)
16.   Κάθε εργασία, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών προς τους εργοδότες, πρέπει να εκτελείται αυστηρά εντός του οκταώρου παροχής εργασίας. 
17.   Οι εργοδότες υποχρεώνονται να καλύπτουν οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση των εργαζόμενων που προκύπτει από τη χρήση εργαλείων ή μέσων εργασίας παρεχόμενων από τους εργοδότες προς αυτούς (τους εργαζόμενους) όπως π.χ. αυτοκίνητα κλ.π.
18.   Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν ένα λίτρο γάλα ημερησίως σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στην παραγωγή.
 
Κατά τα λοιπά και εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα, ισχύουν αναλλοίωτοι οι όροι των προηγούμενων ΣΣΕ και πρακτικών συμφωνίας και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που θα προκύψουν με την εφαρμογή της παρούσας ΣΣΕ δε συμψηφίζονται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.01.2017

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Αλληλεγγύη στην απεργία στο εμόριο, επισιτισμό-τουρισμόΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. :36
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13/07/2017                                                                                                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Σαν σωματείο εκφράζουμε  τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους στο εμπόριο και στον επισιτισμό – τουρισμό που αυτή την περίοδο βρίσκονται σε κινητοποίηση  και προχωράνε σε απεργία στις  16 και 20 του Ιούλη, αντίστοιχα.
      Η υπεράσπιση της Κυριακάτικης αργίας, η διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις και η τήρησή τους, η μάχη για ανθρώπινες συνθήκες και ωράρια εργασίας, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και ανάκτηση των απωλειών των εργαζόμενων δεν αποτελεί υπόθεση των συγκεκριμένων κλάδων, μας αφορά όλους.
      Στον κλάδο μας έχουμε δώσει και συνεχίζουμε να δίνουμε μάχες για την εφαρμογή των όρων της τελευταίας υπογεγραμμένης κλαδικής ΣΣΕ του 2009, για την εφαρμογή του ωραρίου εργασίας που αυτή προβλέπει, 5ημερο-8ωρο-40ωρο από Δευτέρα ως Παρασκευή, για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης με ελάχιστους όρους αυτούς του 2009 και διεκδίκηση αιτημάτων για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και της ζωής όλων των συναδέλφων.
      Πρόκειται για σκληρή μάχη απέναντι στο ενιαίο μέτωπο των εργοδοτών του κλάδου που – παρά τις μεταξύ τους επιχειρηματικές και οικονομικές αντιπαραθέσεις – συντονισμένα επιδιώκουν την κατάργηση της κλαδικής σύμβασης και τη διαμόρφωση «νέου εδάφους» στους μισθούς και στις εργασιακές σχέσεις, στη βάση του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου που έχει ψηφιστεί μέχρι σήμερα και όσων ανατροπών ετοιμάζουν για τη συνέχεια, από κοινού, εργοδότες – κυβέρνηση – ΕΕ. Πιέζουν στην κατεύθυνση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, για δουλειά τα Σάββατα, ακόμα και τις Κυριακές, αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις ελαστικές μορφές εργασίας, την ενοικιαζόμενη και εργολαβική εργασία, τις ατομικές συμβάσεις, εντατικοποιούν τη δουλειά μας.
      Οι απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου μας όπως και όλων των υπολοίπων βρίσκονται σε κοινή συνισταμένη και αφορούν την επιδείνωση των όρων και συνθηκών εργασίας, προκειμένου να καταστήσουν πιο φτηνούς τους εργαζόμενους και έτσι να θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία, την ανάπτυξή τους.
      Αυτές τις απαιτήσεις υλοποιεί η ΕΕ, η κυβέρνηση και κάθε κόμμα ή άλλη δύναμη που υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη.
      Πρέπει να πάρουν απάντηση από την οργάνωση, την ενότητα και την αλληλεγγύη όλων των εργαζόμενων. Από ένα εργατικό κίνημα ανασυνταγμένο και δυνατό με μέτωπο σταθερό απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα μονοπώλια και την εξουσία τους και προσανατολισμό την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων.

                                                                                                         ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.


Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι μέρες του καύσωνα  αποτελούν ένα ακόμα καμπανάκι κινδύνου για την εργατική τάξη. Εκατοντάδες χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με εργασιακούς χώρους-καμίνια, πραγματικά κολαστήρια. Αυτό αφορά και ανοιχτούς χώρους (εργοτάξια, κτλ), όπου υπάρχει άμεση έκθεση στον ήλιο, αλλά και κλειστούς χώρους, όπου είτε λόγω κατασκευής (μη επαρκής αερισμός, υπόγεια, θερμοκήπια, κτλ), είτε λόγω εργασιακών παραγόντων (π.χ. λειτουργία μηχανών), οι συνθήκες εργασίας θα είναι ανυπόφορες και εξοντωτικές. Σε όλους αυτούς τους χώρους θα απαιτηθεί από τους εργαζόμενους να δουλέψουν μέχρι τελικής πτώσης, στο όνομα της συνέχισης της παραγωγής, των προθεσμιών για την παράδοση των εμπορευμάτων, της «εξυπηρέτησης του πελάτη», της «ανταγωνιστικότητας».
Απέναντι μας έχουμε, εκτός από τους εργοδότες, και έναν ακόμα ύπουλο αντίπαλο: η ζέστη και η υγρασία έχουν και άμεσα αρνητικά αποτελέσματα (καταπόνηση, αφυδάτωση, αύξηση του κινδύνου εργατικών ατυχημάτων), αλλά και μακροπρόθεσμη επίδραση σε χρόνιες παθήσεις (καρδιοπάθειες, κτλ). Δε χωράει λοιπόν κανένας εφησυχασμός, καμιά επανάπαυση με πρόφαση το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας από μας τις σωματικές του αντοχές.
Για την εργοδοσία η κερδοφορία είναι πρωτεύον ζήτημα. Κέρδη και εργατικά συμφέροντα δε συμβιβάζονται, γι΄ αυτό και ποτέ δεν παίρνονται ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Θα ξαναδούμε τυπικές ανακοινώσεις, προειδοποιήσεις και ευχολόγια, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Να εφαρμοστούν τα μέτρα που προβλέπονται ακόμα από την κολοβή σημερινή νομοθεσίας.
Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των ταξικών σωματείων να βγουν μπροστά και να απαιτήσουν και να επιβάλλουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων γενικά και ειδικότερα σε συνθήκες καύσωνα.
Απαιτούμε:
1.    Η κυβέρνηση να πάρει τώρα ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
2.    Να μην κοπεί το ρεύμα και το νερό από κανένα εργατικό – λαϊκό σπίτι λόγω χρεών. Απαιτούμε τα όποια χρέη να παγώσουν.
 1. Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου από το Γιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφάλειας και εφαρμογή από τους εργοδότες, όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ουσιαστική προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 2. Άμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38ο C. Πλήρη καταβολή του μεροκάματου χωρίς καμία περικοπή. (Θυμίζουμε ότι η διακοπή αυτή των εργασιών προβλέπεται ήδη ρητά στη συλλογική σύμβαση εργατοτεχνιτών οικοδομών και συναφών κλάδων).
 3. Άμεση διακοπή όλων των εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38ο C σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους (γιαπιά, μηχανοστάσια, χυτήρια, ναυπηγικές εργασίες, υαλουργίες, μηχανουργεία, θερμοκήπια, κτλ). Πλήρη καταβολή του μεροκάματου χωρίς καμία περικοπή.
 4. Περιορισμός άλλων βαριών εργασιών όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.
 5. Αποχή από την εργασία, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, των εργαζομένων που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς, εγκυμονούσες, κτλ). Πλήρη καταβολή του μεροκάματου.
 6. Συχνά διαλλείματα κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
 7. Δημιουργία κατάλληλων κλιματισμένων χώρων διαλείμματος για την ανάπαυση των εργαζομένων.
 8. Διάθεση σε συνεχή βάση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού κοντά στο χώρο εργασίας τους.
 9. Ύπαρξη και λειτουργία κλιματισμού στους χώρους εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό. (Σημειώνουμε ότι πολλές φορές η εργοδοσία, για να αποφύγει το κόστος της εγκατάστασης κλιματιστικών, προφασίζεται ότι η λειτουργία τους δεν είναι συμβατή με την παραγωγική διαδικασία.)
 10. Επαρκής γενικός εξαερισμός σε όλους τους χώρους εργασίας με εγκατάσταση ανεμιστήρων στα ψηλά σημεία των αιθουσών και αερισμός με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.
 11. Επαρκής ανανέωση του αέρα των εργασιακών χώρων με προσαγωγή νωπού αέρα και ταυτόχρονη απαγωγή του αέρα του χώρου εργασίας.
 12. Απαγωγή των ρύπων και του θερμού αέρα όσο το δυνατό πιο κοντά στην πηγή τους.
 13. Μόνωση των πηγών θερμότητας (μεγάλων μηχανών, κτλ).
 14. Θερμομόνωση της πλάκας ή στέγης.

Απαιτείται επόμενα η πρωτοβουλία και η ενεργητική παρέμβαση των ίδιων των ταξικών σωματείων, των επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας, των ίδιων των εργαζομένων που πρέπει να οργανωθούν στα συνδικάτα, να τα μαζικοποιήσουν και  να παλέψουν για την εφαρμογή από τους εργοδότες  όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας τους, να παλέψουν για τον ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη λήψη αυτών των μέτρων. Το ΠΑΜΕ και τα ταξικά σωματεία (κλαδικά και εργοστασιακά) είναι αποκούμπι για τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειάς, σημείο καταγγελίας, πληροφόρησης και αγωνιστικής στήριξης για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας τους.