Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Δώρο Χριστουγέννων

                  
                                                     ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

      Για τον υπολογισμό του   ποσού των Δώρων  λαμβάνεται υπόψη ο  τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν   αμείβονται με ημερομίσθιο ή  με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται  το  Δώρο Χριστουγέννων  αρχίζε ι από  την 1η  Μαΐου  μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε       έτους.   Έτσι,οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο  που   αναφέραμε   δηλαδή  από 1ης Μαΐου   μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο  μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
     Η καταβολή  του    Δώρου    Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως τις 21/12 ενώ η ημερομηνία 31/12 αποτελεί  δήλη   ημέρα (ΑΠ 40/2002 Ολ.) και   είναι   το απώτερο χρονικό σημείο    καταβολής    του. Σε περίπτωση     που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι    εργαζόμενοι    πρέπει να προσφύγουν στην οικεία     Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.